skip to Main Content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheden

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, acceptaties daarvan, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten betreffende verkoop en levering van goederen, het (doen) verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van partijen, feesten,recepties en andere feestactiviteiten en bijeenkomsten, alsmede het ter beschikking stellen van ruimten, personeel materialen en dergelijke. Een en ander in de ruimste zin des woord.

B. Voor het geval cliënt algemene voorwaarden hanteert zullen deze niet van toepassing zijn op met ons gesloten overeenkomsten.

Artikel 2: Wijzigen

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en / of aanvullende overeenkomsten zullen slechts van kracht zijn,indien schriftelijk tussen cliënt en ons zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen

A. Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard.
B. Wij zijn niet gebonden aan aanbiedingen, waarin kennelijke verschrijvingen en / of rekenfouten voorkomen.

Artikel 4: Prijzen

A. Tenzij anders vermeld zijn al onze aanbiedingen en de daarin vermelde prijsnoteringen inclusief de verschuldigde B.T.W., welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
Geoffreerde en overeengekomen prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte, c.q. opdracht geldende prijzen.
Wij houden onshet recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte c.q. opdracht en het moment waarop uitvoering van dienstverlening is beëindigd prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld van verhogingen grondstoffenprijzen, loonkosten, (invoer)-rechten, accijnzen, huren en andere aan derden te betalen kosten, deze verhoging aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering

A. De cliënt draagt zorg voor het nemen van alle benodigde maatregelen voor een snelle lossing van goederen. Indien cliënt verzuimt heeft tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van goederen, dan zijn wij zonder voorafgaande kennisgeving aan de wederpartij gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de cliënt te lossen en op te slaan, waarmee wij aan onze plicht tot levering hebben voldaan.
B. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door de cliënt van door ons geleverde goederen.

Artikel 6: Betaling

A. De betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum, zonder beroep en of schuldvergelijking. Indien de cliënt niet uiterlijk op de vervaldag betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht om zonder enige ingebrekestelling de cliënt over het verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen.

Wij zijn voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de rente van cliënt te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. buitenrechtelijke incasso kosten zijn door cliënt verschuldigd in ieder geval, waarin wij voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Uit het enkele feit dat wij ons hebben verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

B. Indien de overeenkomst betrekking heeft op transacties, waarvan de overeen-gekomen som een bedrag van € 500,00 te boven gaat, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeen gekomen, dient 100 % binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur conform lid a van dit artikel, te worden voldaan.

C. Wij zijn altijd gerechtigd alvorens te leveren naar ons oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen om een voorschot te laten betalen. Indien cliënt in gebreke blijft de gewenste zekerheid uiterlijk 5 dagen voor leveringsdatum te verschaffen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat de cliënt uit hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Alsdan wordt een overeenkomst als door cliënt geannuleerd beschouwd.

Artikel 7: Annulering

a. Indien de cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert voor c.q. op datum /data van uitvoering daarvan, is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/ diensten welke door ons zelf worden geleverd, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor betreffende onderdeel (goederen /dienstem) in de overeenkomst vermelde bedrag(en)verschuldigd:
* op de dag /data van uitvoering van de overeenkomst 100%.

Annulering betreffende workshops of cursus in de kookstudio:

Tot 7 dagen voor aanvang van de workshops/cursus kan een aanmelding kosteloos geannuleerd worden. Wij storten dan direct het bedrag terug op uw rekening als u vante voren heeft betaald.

Tot 6 dagen dient 25 % van het bedrag te worden voldaan.

Tot 4 dagen dient 50 % van het bedrag te worden voldaan.

Tot 3 dagen dient 75 % van het bedrag te worden voldaan.

Tot 48 uur dient 100 % van het bedrag te worden voldaan.

Mochten er 1 of meerdere personen afvallen en de workshop gaat toch door, dan wordt het bedrag over de andere personen verrekend als het aantal onder de 8 personen komt.

Annulering betreffende Culinaire Vakanties:

Tot 60 dagen voor aanvang van de culinaire vakantie kan een aanmelding kosteloos geannuleerd worden. Wij storten dan direct het bedrag terug op uw rekening. Annuleringsverzekering dient u zelf indien u dit wenst af te sluiten bij u eigen verzekeringsmaatschappij.

Tot 50 dagen dient 25 % van het bedrag te worden voldaan.

Tot 41 dagen dient 50 % van het bedrag te worden voldaan.

Tot 31 dagen dient 75 % van het bedrag te worden voldaan.

Tot 21 dagen dient 100 % van het bedrag te worden voldaan.

Voorwaarden:
All-in is: Inclusief logies, ontbijt, lunch, diner alle non- en zwak alcoholhoudende dranken en service.Niet inbegrepen: Reiskosten, excursiekosten, reis- en annuleringsverzekeringen.

* 2 dagen tot de dag /data van uitvoering van de overeenkomst 50%

B. Indien de cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert voor c.q. op de datum / data van uitvoering daarvan, is hij, indien het een annulering betref ten aanzien van goederen / diensten geleverd door derden van HCS, als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke wij aan derden verschuldigd zijn.

C. Geheel of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient per aan ons gericht aangetekend schrijven te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum, waarop de schriftelijke annulering ons bereikt.

D. Het door opdrachtgever aan ons opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend.

Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van een opdracht voor zover deze een marge van 10% van het totaal opgegeven aantal personen niet te boven gaat, mits deze annulering plaats vindt uiterlijk drie werkdagen voor de vastgestelde leveringsdatum /data en bij opdrachten 15-50 personen, uiterlijk 2 dagen voor de leveringsdatum.
Wanneer blijkt, dat wij voor meer personen dan overeengekomen moeten leveren, zijn wij gerechtigd om of de levering aan meerpersonen, dan overeengekomen, te weigeren of de levering aan deze personen indien mogelijk te accepteren tegen de normaal, door ons gestelde condities.

Artikel 8: Reclames

Reclames van welke aard ook betreffende uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk na constatering van eventuele gebreken, doch uiterlijk binnen 3 (drie) dagen na uitvoering van een overeenkomst, schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. Reklames geven geen recht tot inhouding van factuurbedragen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

A. Wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor iedere schade, inclusief gevolgschade, uit, tenzij deze aan opzet of grove schuld te wijten zou zijn. Ter zake van aanspraken van derden jegens ons zal de cliënt ons vrijwaren. Indien in recht enige verplichting tot vergoeding van schade door ons zou worden vastgesteld zal de hoogte van de schade in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag waarvoor wij ons ter zake hebben verzekerd.

B. De cliënt is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door ons geleverde non-nonsumptiegoederen, zoals bijvoorbeeld serviesgoed, tafellinnen, glaswerk, meubilair en dergelijke. Schade aan of verlies van deze goederen, door de cliënt of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, zullen door cliënt aan ons tegen kostprijs worden vergoed.

Artikel 10: Overmacht

A. In geval van overmacht zullen wij gerechtigd zijn ofwel de overeengekomen prestatie op te schorten c.q. te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de overeenkomst, respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te annuleren. Onder overmacht zal in ieder geval begrepen zijn:

 • Oorlog;
 • Oorlogsgevaar;
 • Burgeroorlog;
 • Oproer en onlusten;
 • Molest;
 • Brand;
 • Waterschade;
 • Overstroming;
 • Werkstaking;
 • Bedrijfsbezetting;
 • Uitsluiting;
 • Overheidsmaatregelen;
 • Geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak ook der installaties benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Storingen in de levering van water en energie;
 • Belemmerende weersomstandigheden;
 • Transportbelemmeringen daaronder begrepen mechanische en andere storingen van voertuigen waarvan wij ons bedienen;
 • Iedere storing in de geregelde productie;
 • Beslaglegging;
 • Alle overige oorzaken buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan.
 • Overlijden van één van de leden van de Koninklijke familie

B. Vertraagde levering geeft de cliënt generlei recht op schadevergoeding of annulering van een overeenkomst.

Artikel 11: Ontbinding

A. De overeenkomst wordt ontbonden zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen hiervan verliest( tenzij de curator of bewindsvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent).
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Cliënt is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 12: Geschillen

Op de door aangegane rechtsbetrekkingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillenwoorden berecht door de bevoegde rechter.

Artikel 13: Transportkosten huurmateriaal

Wij rekenen voor het transport van het ingehuurde materiaal en minimaal bedrag van € 45,00 excl. btw.

Getekend 2004

“Carlo Straver Culinair”

Back To Top